فهرست بستن
JJ2

درخواستهای ثبت شده من

جوجه یکروزه گوشتی

درخواستهای ثبت شده شما از طرف واحد فروش مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن را می توانید از همین صفحه دنبال نمایید.

پس از بررسی واحد فروش و در صورت تأیید درخواست، امکان حذف آن وجود ندارد.

بر اساس هرکدام از موارد زیر می توانید درخواست خود را جستجو نمایید.

نام فارمزمان درخواستتعداد جوجه تاریخ ثبتکدرهگیریوضعیت درخواست

No entries match your request.

نام فارمزمان درخواستتعداد جوجه تاریخ ثبتکدرهگیریوضعیت درخواست