فهرست بستن

« قابل توجه متقاضیان محترم جوجه یکروزه مادر گوشتی »

تحویل جوجه یکروزه پدر و مادر گوشتی به واحدهای مرغ مادر متقاضی محصول شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) پس از تخصیص نوبت جوجه ریزی با انعقاد قرارداد فروش و ارائه مجوزهای قانونی جوجه‌ریزی (در زمان مقتضی) و براساس ضوابط و مقدورات شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) صورت می پذیرد.
بدیهی است ثبت درخواست نوبت جوجه ریزی تحت هيچ شرايطي به معني رزرو جوجه، نوبت عقد قرارداد و يا تحويل جوجه نبوده، هيچ تعهدي براي شركت مرغ اجداد زربال (سهامی عام) ايجاد نمي‌نمايد.

درخواستهای ثبت شده

z

ردیفنام متقاضینوع عملیات
وضعیت درخواست
فرم پیشنویس قرارداد
عملیات
فرم پیشنویس قراداد تکمیل شدهسند واریز کل مبلغ قراردادپروانه بهره برداری واحد مرغ مادرحقوقی: روزنامه رسمی صاحبان امضاء اسناد تعهدآور خریدار / حقیقی: کارت ملی خریداروضعیت مدارک لازم پیشنویس قرارداد
شرکت در نظرسنجی
ردیفنام متقاضینوع عملیات
وضعیت درخواست
فرم پیشنویس قرارداد
عملیات
فرم پیشنویس قراداد تکمیل شدهسند واریز کل مبلغ قراردادپروانه بهره برداری واحد مرغ مادرحقوقی: روزنامه رسمی صاحبان امضاء اسناد تعهدآور خریدار / حقیقی: کارت ملی خریداروضعیت مدارک لازم پیشنویس قرارداد
شرکت در نظرسنجی