فهرست بستن

مزایده فروش پرنده حذفی میان دوره زرین پر کیان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پرنده حذفی میان دوره خود (استان گیلان) را با وزن تقریبی 15.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

مزایده فروش پرنده حذفی میان دوره واحد لاکان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد پرنده حذفی میان دوره خود (استان گیلان) را با وزن تقریبی 17.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

مزایده فروش کود پایان دوره سپیدان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (فارس-سپیدان) را با وزن تقریبی 900.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به فروش…

مزایده فروش مرغ و خروس حذفی سپیدان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (فارس-سپیدان) را با وزن تقریبی 125.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به فروش…

مزایده فروش کود پایان دوره تنکابن

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (استان مازندران –تنکابن) را با وزن تقریبی 650.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده…

مزایده فروش مرغ و خروس حذفی تنکابن

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان مازندران–تنکابن) را با وزن تقریبی 100.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

مزایده فروش کود پایان دوره فارم کاسپین

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود پایان دوره خود (استان مازندران) را با وزن تقریبی 220.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به فروش…

مزایده فروش مرغ و خروس حذفی کاسپین

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ و خروس حذفی خود (استان مازندران) را با وزن تقریبی 80.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…

shape-sale-mozayede-150x150

مزایده تعداد 1600 قطعه خروس جوان نژاد راس

شرکت مرغ اجداد زربال در استان مازندران در نظر دارد، تعداد 1600 قطعه خروس جوان نژاد راس مازاد واحد مادر نصرت آباد واقع در  شهرستان…

کود پایان دوره آریا مرغ گیلان

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مزرعه مرغ مادر خود (استان گیلان ) با وزن تقریبی 2.000.000 کیلوگرم از طریق برگزاری مزایده به…