فهرست بستن

فیلم های آموزشی

مدیریت 72 ساعت

دوره ابتدایی پرورش (برودینگ) بخصوص 72 ساعت اول جزو حیاتی‌ترین زمان پرورش گله‌های مادر گوشتی است. رعایت اصول کلیدی همچون فراهم‌آوری تراکم استاندارد، آب و دان مناسب، دما و رطوب لازم، تست پُری چینه دان و... در این بازه زمانی تضمین‌کننده یک شروع ایده‌آل در دوره پرورش است.

ارزیابی بافت دان

افزایش بهره‌وری دان در مزرعه از طریق ارتقاء کیفیت فیزیکی آن از اهمیت حیاتی برخوردار می‌باشد. این امر بطور عملیاتی از طریق سنجش اندازه ذرات دانی که به پرندگان داده می‌شود، ارزیابی می‌گردد. بدین منظور شرکت مرغ اجداد زربال، الک مخصوص را با یک الگوی ساده و قابل مشاهده طراحی و عملیاتی کرده است.

ارزیابی مدیریت خروس

خروس ها 50 درصد از ارزش ارثی گله‌های مادر را تشکیل می‌دهند. مدیریت خروس با تمرکز بر کنترل و رشد اسکلت، وزن بدن و خوراک‌دهی پرنده، کیفیت خوب و مناسب تولید برای حفظ باروری و جوجه درآوری در کل دوره تولید گله را دربر دارد. در این فیلم توصیه‌هایی مدیریتی جهت رسیدن به عملکرد مناسب همسان خروس‌ها ارائه شده است.

بررسی روند توسعه اشتهای پُری چینه دان

توسعه اشتها، نرخ رشد اولیه و توسعه سیستم اسکلتی از عوامل مؤثر بر یکنواختی گله پتانسیل تولید می‌باشند. ارزیابی پُری چینه دان در زمان‌های کلیدی بعد از جوجه‌ریزی، یکی از ابزارهای مفید در تعیین توسعه اشتها و بررسی اینکه آیا تمامی جوجه‌ها آب و دان را پیدا نموده‌اند، می‌باشد.