فهرست بستن
اهداف عملکرد ۹۸_Page_01
اهداف عملکرد مرغ گوشتی سال 98
مختصات تغذیه ای گوشتی - جیره های کاملا گیاهی۵-۵-۹۸_Page_1
مختصات تغذیه‌ای گوشتی-جیره‌های کاملاً گیاهی سال 98
مختصات تغذیه ای ۵-۵-۹۸_Page_01
مختصات تغذيه اي سال 98
Page1-2
اهداف عملکرد مرغ گوشتی
Page1
راهنمای جیبی پرورش مرغ گوشتی، نسخه قدیمی
۳
دستورالعمل توزین مرغ گوشتی 2
Page1
مدیریت گله گوشتی پس از دوره آغازین
Dastorolamal Tozin Galehaye
دستورالعمل توزین مرغ گوشتی

چگونه بایدها

۰۱- آرایش سیکل گرمایش موضعی در سالن‌های کوشتی_Page_1
آرایش سیکل گرمایش موضعی در سالن‌های گوشتی
۰۲- آرایش سالن در سیستم گرمایش تمام سالن_Page_1
آرایش سالن در سیستم گرمایش تمام سالن
۰۳- پایش دما و رطوبت نسبی_Page_1
پایش دما و رطوبت نسبی
۰۴- ارزیابی پُری چینه دان_Page_1
ارزیابی پُری چینه دان
۰۵- وزنکشی تجمعی جوجه های گوشتی_Page_1
وزنکشی تجمعی جوجه های گوشتی
۰۶- وزنکشی انفرادی جوجه های گوشتی_Page_1
وزنکشی انفرادی جوجه های گوشتی
۰۷- نمونه گیری از دان داخل فارم_Page_1
نمونه گیری از دان داخل فارم
۰۸- اندازه گیری سرعت جریان آبخوری نیپل_Page_1
اندازه گیری سرعت جریان آبخوری نیپل