فهرست بستن
اهداف عملکرد1400
اهداف عملکرد مرغ مادر راس - سال 1400

مختصات تغذیه ای مرغ مادر راس - سال 1400
مختصات تغذیه ای مرغ مادر راس - سال 1400
Page1
پیشگیری از تخم مرغ بستری
Moderiyat Morghe Madar Goshtei Dar Abohavay Garm_Page_1
مدیریت مرغ مادر در آب و هوای گرم
Page
راهنمای پرورشی مرغ مادر، نسخه قدیمی
Page1
حفظ و هماهنگی در دوره پرورش
Page1_Page_1
رشد آغازین در مرغ مادر
Rahnemaye-Jibi-Egg-1
راهنمای جیبی کیفیت پوسته تخم مرغ
Page1
مدیریت پوشش پر و چالش های مرتبط با آن
DemoEtelaatGaleh(Chart)-95-7-13--2
فرم اطلاعات گله مادر
shamaz tech 4_Page_01
مدیریت خروس 2
Moderiyat Khoros_Page_1
مدیریت خروس 1

چگونه بایدها

۰۱- ارزیابی پُری چینه دان_Page_1
ارزیابی پُری چینه دان
۰۲- اندازه گیری فاصله استخوان عانه_Page_1
اندازه گیری فاصله استخوان عانه
۰۳- اندازه گیری وزن تخم مرغ_Page_1
اندازه گیری وزن تخم مرغ
۰۴- وزن کشی تجمعی مرغ مادر طی دوره پرورش_Page_1
وزن کشی تجمعی مرغ مادر طی دوره پرورش
۰۵- وزنکشی انفرادی مرغ مادر طی دوره پرورش_Page_1
وزنکشی انفرادی مرغ مادر طی دوره پرورش
۰۶- وزنکشی انفرادی مرغ مادر گوشتی طی دوره تولید_Page_1
وزنکشی انفرادی مرغ مادر گوشتی طی دوره تولید
۰۷- اندازه گیری سرعت دانخوری زتجیری_Page_1
اندازه گیری سرعت دانخوری زنجیری
۰۸- اندازه گیری سرعت جریان آبخوری نپیل_Page_1
اندازه گیری سرعت جریان آبخوری نپیل
۰۹- آرایش سیکل گرمایش موضعی در مرغ‌های مادر_Page_1
آرایش سیکل گرمایش موضعی در مرغ‌های مادر
۱۰- فراهم نمودن دمای آسایش در مرغ مادر_Page_1
آرایش سیکل گرمایش موضعی در مرغ‌های مادر