فهرست بستن
ShamazTechNote-3

تجزیه تحلیل مشکلات جوجه کشی

چگونه بایدها

۰۱-Egg Water Loss Measure - page 1

از دست دادن آب تخم مرغ

۰۲-Page1

اندازه گیری بازده جوجه

۰۳-Pagee1

حرارت پوسته تخم مرغ

۰۴-Page1

تشخیص تخم‌مرغ‌های بی نطفه و مرگ و میرهای ابتدایی

۰۵-Page1

شکستن تخم مرغ و تحلیل نتایج ضایعات هچ