فهرست بستن

آگهی مناقصه خرید سلفون

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد نسبت به خرید 500 رول سلفون ، 14میکرون ، 4555 متری،عرض 38 الی 40 اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ چاپ اگهی ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدا نمایند.

مطالب مشابه