فهرست بستن

آگهی مزایده

شرکت مرغ اجداد زربال (سهامی عام ) در نظر دارد ازتاریخ 18/04/1401 لغایت 25/04/1401 سه فقره از املاک مازاد خویش را از طریق مزایده و جداگانه  بفروش برساند . متقاضیان می‌توانند درخواست کتبی خویش را به آدرس شرکت واقع در میدان توحید خیابان نصرت غربی پلاک 29 تقدیم وجهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن‌های 62874744 و 62874777 تماس حاصل فرمایند . شرایط فروش  براساس قرارداد تنظیمی فیمابین خواهد بود .

  1. 5/2 دانگ مشاع  از 6 دانگ  یکباب مرغداری به مساحت 30000 متر مربع واقع در شهرستان  قم (سلفچگان ) به مبلغ قیمت پایه 25.458.340.000 ریال  .
  2. 2-       3دانگ مشاع  از 6 دانگ  یکباب مرغداری به مساحت 5200 متر مربع واقع در شهرستان  بیجار (روستای قزل آغاج )  به مبلغ قیمت پایه   5.444.717.500 ریال .
  3. عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به مساحت 688 مترمربع واقع در شهرستان انزلی ، شهرک جفرود روستای گلشن ، خیابان شهید نوروزی ، نبش بن بست آزادگان سوم به مبلغ پایه 20.640.000.000 ریال .

الف : شایان ذکر است  املاک ردیف 1 و 2 بصورت مبایعه نامه بوده و دررهن اداره اجراء شهرستان قم و بانک ملت شهرستان بیجار میباشد .

ب: مبلغ خرید اوراق شرکت در مزایده 1.500.000 ریال میباشد .

مطالب مشابه