تندیس ملی تعالی سازمان و پیشرفت در سال 1396لوح افتخار نماینده برتر نژاد راس در شصتمین سال شرکت آویاژنتندیس نماینده برتر راس در  25 سالگی شرکت مرغ اجداد زربال - سال 1395تندیس نماینده برتر راس در  25 سالگی شرکت مرغ اجداد زربال - سال 1395دریافت گواهی نامه ISO14001سمینار سال 1395سمینار سال 1395سمینار سال 1395سمینار سال 1395سمینار سال 1395سمینار سال 1395سمینار سال 1395سمینار سال 1395رونمایی از تمبر پستی شرکت در سمینار 95