فهرست بستن

گزارش تصویری: مراحل جوجه‌ریزی در فدک

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مجموعه فدک و در حال حاضر در حال بارگیری مرغ زنده در سن ۴۲ روز است. گزارش تصویری زیر، از برخی مراحل جوجه‌ریزی در مجموعه فدک میبینید.

مراحل آماده سازی فارم جهت جوجه ریزی در مجموعه فدک

شستشو و ضدعفونی ماشین‌های حمل مرغ زنده جهت بارگیری مجموعه گوشتی فدک در فارم ۲ و ۴

بارگیری مرغ زنده توسط کارگران مجموعه گوشتی فدک

مطالب مشابه