فهرست بستن

کنترل کیفیت دان تولیدی در شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، کیفیت دان های تولید شده جهت ارسال به فارم های اجداد زربال و فارم های مشارکتی توسط خانم مهندس وهابی، کارشناس آزمایشگاه و آقای وحید فدایی، پرسنل آزمایشگاه بطور جدی پایش و کنترل میشود.

مطالب مشابه