فهرست بستن

کمیته ارزشیابی عملکرد شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، سومین جلسه کمیته ارزشیابی عملکرد شرکت ؛ دوشنبه ۱۰ بهمن ماه برگزار شد.

مطالب مشابه