فهرست بستن

هوشمندسازی در شرکت مرغ اجداد زربال؛ قریب به قله ۱۰۰ درصد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مبتنی بر آمار سازمان اقتصادی کوثر، هوشمندسازی در شرکت مرغ اجداد زربال؛ قریب به قله ۱۰۰ درصد شد.

مطالب مشابه