فهرست بستن

نهایی سازی فعالیت های بین واحدی و بررسی روند نحوه اجرای سامانه حقوق و دستمزد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه نهایی سازی فعالیت های بین واحدی ذیل عناوین برنامه های عملیاتی ۱۴۰۲ در سه شنبه ۱۸ بهمن ماه برگزار شد.

همچنین در همان روز ، جلسه بررسی روند نحوه اجرای سامانه حقوق و دستمزد ماه برگزار شد.

مطالب مشابه