فهرست بستن

نحوه افزایش انگیزه و نحوه افزایش مزایای پرسنلی در برابر افزایش عملکردها و اجرای برنامه های عملیاتی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، در راستای اجرای راهبرد افزایش بهره وری  از هفت راهبرد کلان شرکت در سالجاری؛ جلسه نحوه افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان (نحوه افزایش مزایای پرسنلی در برابر افزایش عملکردها و اجرای برنامه های عملیاتی) _ دوشنبه ۱۱ الی ۱۵ بعد از ظهر؛ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

مطالب مشابه