فهرست بستن

محصول فارم تحقیقاتی پردیس دانشگاه تهران در بازار

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، محصول فارم تحقیقاتی پردیس دانشگاه تهران در کشتارگاه ققنوس پران کشتار شد و به بازار تهران در تاریخ ۲۴و۲۶ فروردین ارسال شد.

سایر اخبار

مطالب مشابه