فهرست بستن

ماه خدا به شما روی آورد

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: اى مردم! همانا ماه خدا همراه با برکت و رحمت و آمرزش به شما روى آورده است؛ ماهى که نزد خدا برترینِ ماه هاست و روزهایش برترینِ روزها، شب هایش برترینِ شب ها، و ساعاتش برترینِ ساعات است.

ماهى است که در آن به میهمانى خدا دعوت شده اید و از شایستگانِ کرامت الهى قرار داده شده اید. نَفَس هایتان در آن، تسبیح است، خوابتان در آن عبادت، عمل تان در آن پذیرفته، و دعای تان در آن مورد اجابت است.

پس با نیت هاى راست و دل هاى پاک از پروردگارتان بخواهید تا براى روزه دارى آن و تلاوت کتاب خویش توفیقتان دهد؛ چرا که بدبخت، کسى است که در این ماه بزرگ، از آمرزش الهى محروم بماند.

مطالب مشابه