فهرست بستن

چشم انداز / Vision

خوراک سالم، جوجه گوشتی کارآمد، غذای سالم

Safe feed, Efficient broilers, Healthy food

بیانیه مأموریت / Mission Statement

مأموریت ما تولیدِ در سطح کشورِ غذای سالم، از طریق تولید خوراک سالم، جوجه یکروزه والد با کیفیت، جوجه گوشتی کارآمد و فرآوری بهداشتی در محیطی که در آن عدالت، نظم و پاسخگویی درک می‌گردد. توسط افرادی متعهد، متخصص، متخلق با قابلیت کار تیمی با استفاده از روش‌های اجرایی استاندارد ملی و / یا بین‌المللی‌ به منظور مشارکت در سلامت ساکنین ایران و نفوذ در بازار منطقهمی‌باشد.

اهــــــداف / Objectives

1- تا سال 1398، کارخانه فوق به واحد بیوسکیور تولید خوراک طیور شرکت مرغ اجداد زربال تبدیل می‌گردد.
2- تا سال 1399، در واحد فوق ضمانت تولید خوراک عاری از سالمونلا، اجرایی می‌گردد.
3- تا سال 1400، زنجیره یکپارچه گوشت مرغ ایجاد شود.

استـــــــــــراتژی / Strategies

1- ایجاد آگاهی و افزایش مهارت
    • نیروهای جدید از طریق فراخوان و شرایط احراز شغل استخدام خواهند شد.
    • نیروهای قدیمی طی روند "جانشین‌پروری" مهارت و دانش خود را منتقل خواهند نمود.
2- افزایش "امنیت زیستی" در سایت‌های تولیدی