فهرست بستن

سلسله جلسات هوشمند سازی شرکت مرغ اجداد زربال، اجرای مؤلفه راهبردی اقتصاد رهنما

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال در تاریخ چهارشنبه ۹ آذرماه ۱۴۰۱ جلسه روند هوشمند سازی شرکت مرغ اجداد زربال به عنوان پایلوت سازمان اقتصادی کوثر برگزار گردید؛ این جلسه که با همراهی مسئولین شرکت و تیم ERP بین ساعت ۱۸/۴۵ الی ۱۹/۴۵ شب برگزار شد؛ برای تسریع در روند هوشمندسازی تصمیمات مهمی گرفته شد.

با توجه به اینکه هوشمند سازی در افق سازمان اقتصادی کوثر به عنوان مؤلفه کلیدی راهبرد اقتصاد رهنما نقش بی بدیلی در پیشبرد سازمان دارد؛ بنابراین اجراء و پیاده سازی این مهم همواره مورد تأکید مدیرعامل محترم سازمان بوده است. سلسله جلسات هوشمند سازی شرکت مرغ اجداد زربال؛ در راستای اجرای یکی از مؤلفه های راهبردی اقتصاد رهنما حائز اهمیت است.

مطالب مشابه