فهرست بستن

سلسله جلسات نحوه اجرای سند راهبردی

برگزاری جلسه نحوه اجرای سند راهبردی در خصوص: سرانه آموزشی کارکنان و مدیران، نحوه برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه نحوه اجرای سند راهبردی با دستور کار «سرانه آموزشی کارکنان و مدیران»، ضرورت های آموزشهای عمومی و تخصصی، هماهنگی با موسسه رویش کوثر، نحوه برگزاری آموزش های مختصص همکاران و رابطان روابط عمومی شرکت در تاریخ شنبه ۲۸ آبانماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه