فهرست بستن

سلسله جلسات مشترک تیم هوشمندسازیERP

برگزاری جلسات مشترک تیم هوشمند سازی با محوریت بخش مالی

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال در روز چهارشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۱ جلسه مشترک تیم هوشمند سازی با محوریت بخش مالی در راستای تهیه هر چه مناسب تر سامانه هوشمند با اجرای ERP در شرکت اجداد زربال برقرار شد. این جلسه که با حضور مدیر عامل محترم دکتر صنعتگر و قائم مقام ایشان دکتر مهدوی فر همچنین معاونت مالی آقای دارابی و گروه هوشمندساز برگزار شد. این جلسه در ادامه سلسله جلسات هوشمندسازی شرکت مرغ اجداد زربال انجام شده که بطور منظم و پیگیر دنبال میشود.

مطالب مشابه