فهرست بستن

جلسه مدیریت محترم عامل با بخش تولید در واحد لاکان

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه مدیریت محترم عامل با معاونت تولید (محصول)؛ مدیران و کارشناسان واحد لاکان در مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۰۵ برگزار شد.

مطالب مشابه