فهرست بستن

جلسه شورای معاونین شرکت مرغ اجداد زربال

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، سلسله جلسات شورای معاونین شرکت مرغ اجداد زربال درحال برگزاری است و جلسه شورای معاونین از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۲ دوشنبه شب به تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد. این نشت بطور خاص با همراهی دکتر صنعتگر مدیر عامل محترم شرکت برگزار شد.

مطالب مشابه