فهرست بستن

جلسه سند راهبردی شرکت مرغ اجداد زربال

برگزاری جلسه سند راهبردی در ادامه سلسله جلسات سند راهبردی شرکت مرغ اجداد زربال در سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال سلسله جلسات سند راهبردی شرکت مرغ اجداد زربال در سال ۱۴۰۱ بر اساس برنامه زمانبندی شده در حال اجرا و پیگیری می باشد. این سند راهبردی با مشارکت کلیه همکاران و مدیران در بخش های مختلف شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۴ در حال برنامه ریزی، اقدامات اجرایی و نهایی سازی می باشد.

مطالب مشابه