فهرست بستن

جذب نیروی جهت بخش تولید واحد تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، درروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ جلسه مصاحبه جهت جذب نیروی  بخش تولید ( فارم یک) واحد تنکابن با حضور مدیریت محترم واحد جناب آقای مهندس حمید پور، سرپرست محترم اجرایی آقای مهندس لشکری، دامپزشک محترم جناب دکتر کمبوجیه، مسئول محترم انتظامات جناب آقای فلاح میری، مسئول محترم مالی آقای اصغری برگزار گردید.

افراد برگزیده از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲ (اردیبهشت ماه) جذب واحد شده و به کارگیری خواهند شد.

مطالب مشابه