فهرست بستن

ترمیم جاده دسترسی به کارخانه جوجه کشی و مانور اطفاءحریق در واحد ضیابر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، عملیات ترمیم جاده دسترسی به کارخانه جوجه کشی واحد ضیابر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ادامه دارد و مانور اطفاءحریق انجام شد.

مطالب مشابه