فهرست بستن

تدوین بودجه و برنامه عملیاتی ۱۴۰۲ در جلسه شورای مدیران شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه شورای مدیران شرکت با دستور کار تدوین بودجه و برنامه عملیاتی ۱۴۰۲؛ در اول بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ شب برگزار شد.

مطالب مشابه