فهرست بستن

تخلیه اولین فارم مادر مشارکتی درشهرستان بهنمیر

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، اولین فارم مادر مشارکتی فارم ۳۰هزارتایی مادر شهسواری واقع درشهرستان بهنمیر تخلیه شد ، با مشخصات ذیل:

تعداد جوجه دریافتی سیکل اول تا پایان هفته ۶۴: تعداد ۱۵۱ جوجه به ازای هر مرغ پای تولید

 تاریخ شروع تو لک : ۱ خرداد۱۴۰۱

پایان گله و تخلیه : ۱۷بهمن ۱۴۰۱

مطالب مشابه