فهرست بستن

تحویل مرغداری گوشتی۱۳۰ هزار قطعه

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مرغداری گوشتی اجاره ای با ظرفیت ۱۳۰ هزار قطعه در استان تهران ، شهرستان دماوند تحویل شد.

مطالب مشابه