فهرست بستن

بهره برداری از سامانه ساب (ارزشیابی عملکرد کارکنان)

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه بهره برداری از سامانه ساب (ارزشیابی عملکرد کارکنان) یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه