جزوات آموزشی بهداشت و دامپزشکی

کنترل بیماری مارک در گله‌های مادر

آنتریت نکروتیک

کنترل کوکدیسیوز در گله‌های مادر گوشتی

بهداشت خطوط آبخوری

تورم مفصل استافیلوکوکی در گله‌های مادر گوشتی

سلامت پا در مرغ گوشتی

روش‌های پاکسازی سالن‌های مرغداری

مایکوپلاسموز پرندگان

واکسیناسیون آشامیدنی