فهرست بستن

برگزاری شورای مدیران شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه شورای مدیران شرکت در چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه