فهرست بستن

برگزاری جلسه هماهنگی تشکیل کمیته راهبری تعالی در سازمان و شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه هماهنگی مرتبط با برخی از فعالیت‌های اجرای سند تعالی سازمانی مورخ شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد؛ اهم موضوعات مطروحه بشرح ذیل است:
– تشکیل کمیته‌های تعالی در شرکت اجداد زربال
– تشکیل سریعتر شورای راهبری تعالی سازمانی در سازمان اقتصادی کوثر و عضویت مدیر عامل محترم شرکت مرغ اجداد زربال در آن شورا

مطالب مشابه