فهرست بستن

بررسی مجدد رسانه دیجیتال

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، جلسه طراحی مجدد رسانه دیجیتال برگزار شد؛ در این جلسه روند استقرار و پیاده سازی رسانه دیجیتال در واحدهای تابعه بررسی شد.

مطالب مشابه