فهرست بستن

بررسی روند نهایی سازی سند راهبردی شرکت

جلسه بررسی روند نهایی سازی سند راهبردی شرکت و ارائه نتایج جلسه و هماهنگی های صورت گرفته شده با موسسه رویش کوثر در مورخ یکشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

مطالب مشابه