فهرست بستن

بازدید کارشناسان برنامه ریزی منابع سازمانی (هوشمند سازی) از واحد چینه

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، کارشناسان برنامه ریزی منابع سازمانی ERP (هوشمند سازی) از واحد چینه دو بازدید انجام دادند؛ بازدید اول در تاریخ‌ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ انجام شد و بازدید دوم در ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ انجام گرفت.

مطالب مشابه