فهرست بستن

انتشار نیازهای فناورانه شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت مرغ اجداد زربال، مجلد نیازها و فرصت های فناورانه سازمان در حوزه های مختلف احصا و منتشر شد. برای برگزاری نمایشگاه نوآورانه و مسئله محور با انتشار مجلد نیازها و فرصت های فناورانه قدم مهمی برداشته شد.

مطالب مشابه