بسته
0
0

تست سوال میهمان

متن سوال

روند عملیات تولید در شرکت‌های اجداد چگونه است؟

0
0

سیبمنش تمشنبتمسینبتسمینب تشمسنی

متن پاسخ

گله‌های اجداد معمولاً دارای چهار خط یا چهار نوع مرغ و خروس می‌باشند که از نظر ژنتیکی با هم متفاوت بوده، اصطلاحاً خطوط A و B و C و D نامیده می‌شوند. خطوط A و B به ترتیب خروس و مرغ خط پدری هستند و خطوط C و D به ترتیب خروس و مرغ خط مادری می‌باشند. مرغ و خروس خط پدری و نیز مرغ و خروس خط مادری به طور جداگانه پرورش می‌یابند. سپس در سن ۲۰ هفتگی مرغ و خروس خط پدری باهم و مرغ و خروس خط مادری نیز با هم مخلوط می‌شوند. از خط پدری (یعنی اختلاط خروس A و مرغ B) تخم‌مرغ‌های خط پدری حاصل می‌گردد و از خط مادری (یعنی اختلاط خروس C و مرغ D) تخم‌مرغ‌های خط مادری حاصل می‌گردند. با خواباندن جداگانه این تخم‌مرغ‌ها در ماشین‌های جوجه‌کشی جوجه‌هایی حاصل می‌گردد که به واحدهای پرورش‌دهنده مرغ مادر فروخته می‌شوند.
شایان ذکر است که از خط پدری فقط جوجه خروس و از خط مادری، فقط جوجه مرغ به واحدهای پرورش‌دهنده مرغ مادر فروخته می‌شود.

نمایش 1 نتیجه