جزوات آموزشی مرغ مادر گوشتی

Page

Page1

Page1

Page1

Page1

DemoEtelaatGaleh(Chart)-95-7-13--1

Page1_Page_1

Rahnemaye-Jibi-Egg-1

Moderiyat Khoros_Page_1

shamaz tech 4_Page_01

Moderiyat Morghe Madar Goshtei Dar Abohavay Garm_Page_1

چگونه باید...

05- وزنکشی انفرادی مرغ مادر طی دوره پرورش_Page_1

04- وزن کشی تجمعی مرغ مادر طی دوره پرورش_Page_1

03- اندازه گیری وزن تخم مرغ_Page_1

02- اندازه گیری فاصله استخوان عانه_Page_1

01- ارزیابی پُری چینه دان_Page_1

10- فراهم نمودن دمای آسایش در مرغ مادر_Page_1

09- آرایش سیکل گرمایش موضعی در مرغ‌های مادر_Page_1

08- اندازه گیری سرعت جریان آبخوری نپیل_Page_1

07- اندازه گیری سرعت دانخوری زتجیری_Page_1

06- وزنکشی انفرادی مرغ مادر گوشتی طی دوره تولید_Page_1